วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

แบบทดสอบ ทักษะวอลเลย์บอล


แบบทดสอบทักษะวอลเลย์บอล
แบบทดสอบทักษะวอลเลย์บอลของแบรดดี
                แบรดดี ( Brady ) ได้สร้างแบบทดสอบเพื่อวัดความสามารถทั่วๆไปในการเล่นวอลเลย์บอล แบบทดสอบนี้ใช้กับนักศึกษาระดับวิทยาลัย แบบทดสอบนี้มีความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.93 และมีความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.86
                อุปกรณ์
1.             นาฬิกาจับเวลา
2.             ลูกวอลเลย์บอล
3.             ฝาผนังเรียบ
การเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ ฝาผนังควรมีลักษณะเรียบและกว้างประมาณ 5 ฟุต สูงจากพื้นขึ้นไป 11.5 ฟุต เขียนเส้นให้ชัดเจน
แบบทดสอบทักษะวอลเลย์บอลของรัสเซลล์และแลงก์
            รัสเซลล์ ( Russell ) และแลงก์ ( Lange ) ได้สร้างแบบทดสอบวอลเลย์บอลสำหรับนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวัดความสามารถในการส่งลูก การแตะชูลูก การเอาลูกคืนกลับจากตาข่าย
          ความสัมพันธ์
องค์ประกอบทั้ง 5 ประการนี้ จะก่อให้เกิดผลรวมของ “ ระดับความสามารถ ” ซึ่งอาจกล่าวง่ายๆ คือ ฝีมือของทีม ซึ่งองค์ประกอบทั้งห้านี้ หากทีมใดมีครบหรือมากกว่าทีมอื่น ก็ย่อมประสบชัยชนะ ส่วนในทางตรงข้ามหากทีมใดขาดองค์ประกอบเหล่านี้ย่อมไม่เป็นผลดีต่อทีมของตน

การจัดตำแหน่งของผู้เล่น ผู้เล่นจะประกอบด้วยฝ่ายละ 6 คน ในแต่ละฝ่ายจะมีผู้เล่นในแดนหน้า 3 คน และผู้เล่นในแดนหลัง 3 คน ผู้เล่นจะยืนในตำแหน่งดังรูป จนกว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะเสิร์ฟข้ามตาข่ายมา จึงจะเปลี่ยนตำแหน่งได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น